ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

30 Αυγούστου 2013
ΑΡΘΡΟ 1
Προκηρύσσονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Συμβουλίων των Συντονιστικών Επιτροπών του Κινήματος Ανεξάρτητοι Έλληνες. Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στις 22 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρες από 10.00 έως 18.00.

ΑΡΘΡΟ 2 – Ορισμός Εφορευτικών Επιτροπών
1.                 Ορίζεται πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) αποτελούμενη από τρεις νομικούς, τον Ηλία Γιολδασέα, την Αικατερίνη Πουλάκη και τη Βασιλική Μαρούδα, το Γραμματέα Περιφερειακών Οργανώσεων Μπίσαλα Δημήτριο και το Γενικό Γραμματέα του κινήματος Σπύρο Γαληνό.

2.                 Η ΚΕΦΕ ορίζει τριμελείς Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (ΤΕΦΕ), οι οποίες θα διενεργήσουν τις κατά τόπους αρχαιρεσίες.

3.                 Πρόεδρος ΤΕΦΕ ορίζεται βουλευτής ή πολιτευτής, εκτός της εκλογικής περιφέρειάς όπου  εξελέγη ή πολιτεύεται.


ΑΡΘΡΟ 3 – Εκλογικοί Κατάλογοι, δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι
1.                 Η Γραμματεία Περιφερειακών Οργανώσεων συντάσσει τους εκλογικούς καταλόγους των κατά τόπους Συντονιστικών Επιτροπών, σύμφωνα με το Μητρώο μελών του κινήματος.

2.                 Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα μέλη που έχουν εγγραφεί μέχρι και τις 25 Αυγούστου 2013.

3.                 Η Γραμματεία Περιφερειακών Οργανώσεων αποστέλλει τους εκλογικούς καταλόγους στις κατά τόπους συντονιστικές για να παραδοθούν στις ΤΕΦΕ έως τις 31 Αυγούστου 2013.


ΑΡΘΡΟ 4 – Υποψηφιότητες – κατάρτιση ψηφοδελτίων
1.                 Τα μέλη που έχουν δικαίωμα εκλέγεσθαι μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα κατόπιν πρόσκλησης της ΚΕΦΕ είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση kefe@anexartitoiellines.gr είτε  με φαξ στο τηλέφωνο 2109545081 είτε στον συντονιστή της προσωρινή συντονιστικής επιτροπής επί αποδείξει,  από την 3 έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 6μμ.

2.                 Κώλυμα υποψηφιότητας έχουν τα μέλη που είναι:

α. Βουλευτές
β. Πολιτευτές που προτίθενται να είναι εκ νέου υποψήφιοι σε επόμενες εκλογές
γ. Οι προτιθέμενοι να είναι υποψήφιοι σε εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές.
δ. Οι περιφερειάρχες της γραμματείας περιφερειακών οργανώσεων
στ. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
ε. Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας
ζ. Τα μέλη της ΚΕΦΕ και των ΤΕΦΕ

Κώλυμα επίσης συνιστά  η εκκρεμής ποινική δίωξη  ή η αμετάκλητη  καταδίκη στα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, του ν. περί ναρκωτικών, κάθε μορφής αδίκημα απιστίας, παραχάραξης, β) στα αδικήματα που  συνιστούν  κακούργημα και γ)η στέρηση  με οιονδήποτε τρόπο των πολιτικών του δικαιωμάτων. Για τον λόγο αυτό οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν μαζί με τη δήλωση υποψηφιότητας σχετική υπεύθυνη δήλωση, εάν δε αποδειχθεί με ένσταση, όπως αμέσως κατωτέρω αναφέρεται, ότι η δήλωση αυτή είναι ψευδής, δεν θα συμμετέχουν ως υποψήφιοι στις εκλογές, ενώ εάν εκλεγούν και διαπιστωθεί αργότερα ότι η ως άνω υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδής απωλένουν  την θέση τους. 

3.                 Κατόπιν, στις 7 Σεπτεμβρίου 2013  τα ονόματα όσων δήλωσαν υποψηφιότητα ανά εκλογική περιφέρεια θα  αναρτηθούν στο επίσημο site του κινήματος. Ένσταση κατά συγκεκριμένης υποψηφιότητας δύναται να υποβληθεί  το αργότερο μέχρι  και 9 Σεπτεμβρίου 2013 ενώπιον της ΚΕΦΕ είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση kefe@anexartitoiellines.gr είτε  με φαξ στο τηλ 2109545081, είτε ταχυδρομικώς. 
4.                 Αφού εξεταστούν τυχόν ενστάσεις και η Γραμματεία Περιφερειακών Οργανώσεων συντάξει το οριστικό ψηφοδέλτιο, η ΚΕΦΕ ανακηρύσσει τους υποψηφίους ανά Συντονιστική έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2013.

5.                 Ο τόπος και η ώρα διενέργειας της ψηφοφορίας, καθώς και η εν γένει εκλογική διαδικασία θα διευκρινιστεί με εγκύκλιο που θα εκδώσει η ΚΕΦΕ, την οποία θα κοινοποιήσει με κάθε πρόσφορο μέσο, επιστολικό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, καθώς και αναγγελία στα τοπικά ΜΜΕ (έντυπα ή ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς).

6.                 Οι ΤΕΦΕ και ο προσωρινός συντονιστής κάθε συντονιστικής υποχρεούνται να εκτυπώσουν τα ψηφοδέλτια και μεριμνούν για την οργάνωση και κάθε διαδικαστική λεπτομέρεια της ψηφοφορίας, προκειμένου αυτή να είναι αδιάβλητη και σύμφωνη με το καταστατικό του κόμματος. Για κάθε διευκρίνιση ή ερμηνεία απευθύνονται  στην ΚΕΦΕ και λαμβάνουν οδηγίες.


ΑΡΘΡΟ 5 – Ψηφοφορία και καταμέτρηση
1.                 Επί του ψηφοδελτίου τίθενται από 1 έως 3 σταυροί. Ψηφοδέλτια χωρίς σταυρό θεωρούνται λευκά.
2.                 Στο Συμβούλιο της Συντονιστικής Επιτροπής εκλέγονται έως εννέα (9) τακτικά μέλη και η διαβάθμιση ορίζεται ως εξής: α)η Συντονιστική που θα έχει 5-8 υποψηφίους θα εκλέξει πενταμελές Συμβούλιο, β)η Συντονιστική που θα έχει 9-11 υποψηφίους  θα εκλέξει επταμελές Συμβούλιο και γ)η Συντονιστική που θα έχει 12 υποψηφίους και άνω  θα εκλέξει εννεαμελές Συμβούλιο.
3.                 Ενστάσεις επί της διαδικασίας εξετάζονται από την ΤΕΦΕ, η οποία οφείλει να αποφανθεί αυθημερόν, ενώ εάν απορριφθούν, ο ενιστάμενος δύναται να υποβάλλει  ένσταση προς την ΚΕΦΕ. Για τα θέματα των ενστάσεων θα εκδοθεί  σχετική εγκύκλιος της ΚΕΦΕ.
4.                 Μετά το πέρας της ψηφοφορίας και της εξέτασης τυχόν ενστάσεων, η ΤΕΦΕ καταμετρά τις ψήφους και εκδίδει πρακτικό ψηφοφορίας, το οποίο αποστέλλει αυθημερόν με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ΚΕΦΕ.
5.                 Την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 θα αναρτηθεί προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα πρακτικά που θα σταλούν στην ΚΕΦΕ, και αφού η τελευταία λάβει  και ελέγξει το εκλογικό υλικό και αποφανθεί τυχόν ενστάσεων, θα αναρτηθεί οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων έως την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013.
6.                 Ακολούθως, ο πρώτος εκλεγείς σε ψήφους κάθε συντονιστικής  οφείλει εντός 5 ημερών από την οριστική ανάρτηση των αποτελεσμάτων, να συγκαλέσει το Συμβούλιο σε σώμα, οπότε και τα μέλη   θα εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία τον Συντονιστή, τον Γραμματέα και τον Ταμία του Συμβουλίου. Ως αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται οι υπόλοιποι υποψήφιοι, βάσει της σειράς σταυροδοσίας.

           Τηλέφωνα ΚΕΦΕ 2109545045, 2109545077, FAX 2109545081
           Tηλ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ 2109545048, 2109545100, 2109545099


Για τη Γραμματεία Περιφερειακών Οργανώσεων
Δημήτρης Μπίσαλας

Γραμματέας