ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ - ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΣΤΗN ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

«Για άλλη μια φορά κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος. Έως πότε;»

Η τομεάρχης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. Χρυσούλα - Μαρία Γιαταγάνα ανέπτυξε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής την ένσταση αντισυνταγματικότητας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατά του υπό συζήτηση επονείδιστου πολυνομοσχεδίου για την επιβολή των νέων μέτρων εξαθλίωσης του Ελληνικού Λαού και συγκεκριμένα:

  1. Για τις διατάξεις που αφορούν τα άρθρα 76 έως 81 του πολυνομοσχεδίου για τους ΟΤΑ, γιατί με τις διατάξεις αυτές καταργείται η αυτοτέλεια των ΟΤΑ για την ρύθμιση των υποθέσεων τους έναντι του κράτους, αυτοτέλεια που κατοχυρώνεται στο άρθρο 102 παρ. 2 του Συντάγματος όπου υπάρχει τεκμήριο αρμοδιότητας υπέρ των ΟΤΑ από το Κράτος. Ιδίως η αντισυνταγματικότητα αφορά τη διάταξη του άρθρου 80 του πολυνομοσχεδίου με το οποίο καταργούνται οι σχολικοί φύλακες, καθώς και του άρθρου 81 με το οποίο καταργείται η Δημοτική Αστυνομία.
  2. Αντισυνταγματικές είναι και οι διατάξεις που αφορούν τα άρθρα 105 και 106 του πολυνομοσχεδίου για τους συμβασιούχους του δημοσίου και αυτούς που απολύονται από τον ιδιωτικό τομέα, στους οποίους έχει δοθεί από το Δικαστήριο είτε προσωρινή διαταγή είτε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, με τα οποία παραμένουν στην εργασία τους, γιατί με τις διατάξεις αυτές παραβιάζονται: το άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγματος, τα άρθρα 6 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης της Ρώμης για τα δικαιώματα του ανθρώπου, η οποία έχει υπερσυνταγματική ισχύ. Τούτο γιατί με τις νέες διατάξεις ουσιαστικά ακυρώνονται οι αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων αλλά και το άρθρο 26 του Συντάγματος που αφορά την διάκριση των εξουσιών, γιατί ο νομοθέτης παρεμβαίνει στο έργο της Δικαιοσύνης.

Το πλήρες κείμενο της ένστασης αντισυνταγματικότητας έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. Ευάγγελο – Βασίλειο Μεϊμαράκη

Ένσταση Αντισυνταγματικότητας κατ’ άρθρο 100 του Κανονισμού της Βουλής

Το Σύνταγμά μας, στο άρθρο 102 παρ.2 εδ.α, καθιερώνει τη διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ έναντι της κρατικής διοίκησης. Η διοικητική αυτοτέλεια περιλαμβάνει την κατοχύρωση του διοικητικού τους έργου, δηλαδή την εξουσία  των ΟΤΑ να αποφασίζουν αποκλειστικώς επί των τοπικών υποθέσεων αρμοδιότητάς τους, με δικά τους όργανα, εντός των πλαισίων των γενικών κανόνων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και την κατοχύρωση των διοικούντων οργάνων τους(ΣτΕ 4077-4080/2009).

Κατά τα ανωτέρω οι ΟΤΑ έχουν τεκμήριο αρμοδιότητας επί των τοπικών υποθέσεων, το οποίο θεμελιώνεται απευθείας στο Σύνταγμα, και αυτοτέλεια των τοπικών αρχών τους, οι οποίες εποπτεύονται από την κεντρική διοίκηση μόνο ως προς τη νομιμότητα των πράξεων ή παραλείψεών τους και όχι ως προς την σκοπιμότητά τους.

Περαιτέρω, η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ προσδιορίζεται τόσο υπό λειτουργική όσο και υπό οργανική άποψη. Η οργανική οικονομική αυτοτέλεια έχει την έννοια ότι οι ΟΤΑ έχουν ίδια αποφασιστικά όργανα επί των οικονομικών τοπικών υποθέσεων (βλ. αντί πολλών, Δ.Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, Το Ελεγκτικό Συνέδριο ως θεσμική εγγύηση της διοικητικής και δημοσιονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, στον Τιμητικό Τόμο για τα 170 χρόνια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 2004. σελ. 387).

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ.5 εδ.α «το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών».

Με βάση τα ανωτέρω, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ στα άρθρα 76 έως και 81 δεν συνάδουν με τις προαναφερθείσες εγγυήσεις του Συντάγματος. Είναι κατάφωρη η αντισυνταγματικότητά τους και θα είναι επονείδιστη η ψήφισή του από τον κάθε Βουλευτή.

Ομοίως τα άρθρα 105 και 106 του νομοσχεδίου, με τα οποία ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η συζήτηση προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται αποκλειστικά μέσα σε προθεσμία δύο ημερών από την κατάθεση της αίτησης, αν χορηγηθεί προσωρινή διαταγή, τότε η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται μέσα σε τριάντα μέρες άλλως η προσωρινή διαταγή δεν χορηγείται. Σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης, για οποιοδήποτε λόγο παύει η ισχύς της προσωρινής διαταγής. Το δικαίωμα του πολίτη για παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια αποτελεί θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγματος, το οποίο μάλιστα κατοχυρώνεται και από την Ευρ. Σύμβαση της Ρώμης για τα δικαιώματα του ανθρώπου στα άρθρα 6 και 13, η οποία έχει υπερσυνταγματική μάλιστα ισχύ. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και επί της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας και αποτελούν θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου. Από τη διάταξη του άρθρου 25 παρ.1 του Συντάγματος, καθιερώνεται η αρχή της αναλογικότητας, που απορρέει από την έννοια και τους θεσμούς του κράτους δικαίου, επιτρέπεται να επιβάλλονται από τον κοινό νομοθέτη περιορισμοί στην άσκηση ατομικών δικαιωμάτων, μόνο εφόσον είναι αναγκαίοι και εφόσον συνάπτονται προς τον επιδιωκόμενο υπό του νόμου σκοπό. Μέτρο που προβλέπεται από διάταξη νόμου ως κύρωση για παράβαση διάταξης, αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, όταν από το είδος ή τη φύση του είναι προδήλως ακατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού ή όταν οι δυσμενείς συνέπειες του μέτρου τελούν σε προφανή δυσαναλογία ή υπερακοντίζουν τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Τέλος, κατά την αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, η οποία συνιστά και γενική αρχή του δικαίου της Ευρ. Ένωσης, ελλείψει σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να καθορίσει τα αρμόδια δικαστήρια και να ρυθμίσει δικονομικές διατάξεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τα οποία οι πολίτες αντλούν από το δίκαιο της Ένωσης.

Οι δικονομικές αυτές διατάξεις δεν επιτρέπεται να καθιστούν πρακτικώς αδύνατη ή εξαιρετικώς δυσχερή την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την έννομη τάξη της Ε.Ε.

Με αυτά τα δεδομένα, με τις προτεινόμενες διατάξεις δε χορηγείται προσωρινή διαταγή εφόσον α) η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δεν προσδιοριστεί για συζήτηση εντός τριάντα ημερών αποτελεί γεγονός που τελικώς μπορεί να αναχθεί σε κύρωση εις βάρος του διαδίκου, ο οποίος ενδεχομένως δεν είναι υπαίτιος για το μη εμπρόθεσμο προσδιορισμό της υπόθεσής του από τις αρμόδιες αρχές, και β)παύει αυτοδικαίως η ισχύς της σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης για οποιοδήποτε λόγο, ο οποίος μπορεί να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του αιτούντος, η επιβολή τέτοιας έντασης κυρώσεων, οι οποίες οδηγούν στο νομοθετικό αποκλεισμό της προσωρινής δικαστικής προστασίας, φαλκιδεύει τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας.

Το ίδιο συμβαίνει και με το άρθρο 106 του νομοσχεδίου, με το οποίο ορίζεται ότι αγωγές για άκυρη απόλυση εργαζομένων, η πραγματική απασχόληση του οποίου έχει διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο, εκδικάζονται υποχρεωτικά μέσα σε είκοσι μέρες από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι την 1.11.2013, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο. Εάν ο διάδικος προσέλθει για να προσδιορίσει την υπόθεσή του μέχρι την 1.11.2013, χωρίς να καταστεί δυνατό αυτό, λόγω αντικειμενικών συνθηκών που αφορούν στη λειτουργία των δικαστηρίων, δεν μπορεί να τεθεί ζήτημα άρσης του ασφαλιστικού μέτρου, γιατί οι ανωτέρω ρυθμίσεις συνιστούν ανεπίτρεπτη παρέμβαση του νομοθέτη σε εκκρεμείς δίκες, και επομένως αντίκειται στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών που κατοχυρώνεται στο άρθρο 26 του Συντάγματος.

(Ενδεικτικά ΣτΕ(Ολομ.) 1847/2008, 3633/2004, 604/2002, 3474/2011 και πληθώρα αποφάσεων του Δικαστηρίου των Ευρ. Κοινοτήτων).


Οι ενιστάμενοι Βουλευτές

1.    Παναγιώτης Καμμένος
2.    Χρυσούλα-Μαρία Γιαταγάνα
3.    Επαμεινώντας Μαριάς
4.    Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά
5.    Παναγιώτης Μελάς
6.    Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος
7.    Βασίλειος Καπερνάρος
8.    Μαρίνα Χρυσοβελώνη
9.    Έλενα Κουντουρά
10. Μίκα (Τσαμπίκα) Ιατρίδη
11. Γεώργιος Νταβρής
12. Παύλος Χαϊκάλης
13. Σταυρούλα Ξουλίδου
14. Μαρίνος Ουζουνίδης
15. Τέρενς Κουίκ
16. Ραχήλ Μακρή
17. Ιωάννης Δημαράς

18. Γαβριήλ Αβραμίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου